Wat doet het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

 • Het Autisme Steunpunt De Zonnehoek heeft jarenlange ervaring en veel expertise m.b.t. autisme.

 

Wij geven: consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen. 

 

 

Het Steunpunt verricht haar werkzaamheden ten behoeve van leerlingen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. 

 

 

"Thuiszitters"

De stichting ‘Vanuit autisme bekeken’ heeft maandag 2/07/2018 4.000 lege schoolschriften voor de ingang van de Tweede Kamer neergelegd om aandacht te vragen voor de duizenden kinderen met autisme die thuiszitten.  Leerlingen krijgen vaak te horen dat ze beter hun best moeten doen en dat ze op deze manier nergens zullen komen. De leerlingen gaan zelf ook geloven dat ze niks kunnen en niet goed genoeg zijn. Hulp is nodig.

 

Lees verder via volkskrant.nl

 

Als Autismesteunpunt zijn wij bezig materiaal te ontwikkelen wat mogelijk ondersteuning kan bieden om "thuiszitters" te helpen hun weg richting "leren" weer te vinden. Het materiaal is gebaseerd op het TEACHH-programma (Treatment and Education of Autistic an related Communication Handicapped Children). Dit is een evidence based programma.

Voor vragen kunt u terecht bij De Zonnehoek, tel. 055-5340741 of info@cso-dezonnehoek.nl 

 

   

Onze nieuwe cursussen en lezingen vindt u onder het kopje: Scholingsaanbod

 

 

 

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

                                                                                                    

                                          

 Autisme Steunpunt De Zonnehoek verleent de volgende diensten:

 

 • het bieden van consultatie
 • het begeleiden van ouders en leerkrachten bij de zoektocht naar kennis en informatie.
 • het geven van voorlichting, gastcolleges, workshops en cursussen over Autisme Spectrum Stoornissen 
 • het onderhouden van contacten met andere steunpunten in de regio via de coördinatoren.
 • het beheer van een orthotheek/bibliotheek over Autisme en Onderwijs (locaties Apeldoorn )
 • advies bij het opzetten van een auti-klas
 • School Video Interactie begeleiding (SVIB) autisme
 • intervisie op maat

 

Voor nadere informatie en tarieven kunt U ons bereiken onder nummer 055 – 5340741

of mailen naar info@cso-dezonnehoek.nl

 

Klik ook op de tabbladen links voor meer informatie. 

 

 Ook ouders of anderen met onderwijsvragen kunnen uiteraard contact opnemen met het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

 

                                                   

    

Vertrouwelijkheid  en  klachtenprocedure 

Het autismesteunpunt vindt het belangrijk om informatie, welke in vertrouwen gedeeld wordt, ook vertrouwelijk te behandelen.  Dit  geldt voor zowel uw persoonsgegevens als  gedeelde informatie tijdens consulten, observaties, scholingen en lezingen.

Autismesteunpunt De Zonnehoek hecht aan tevreden relaties.  Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten gemaakt. Indien u ontevreden bent, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Want we willen onvrede of een klacht in een zo vroeg mogelijk stadium behandelen.

Daartoe hanteren we de volgende procedure:

 • Bespreek zo mogelijk eerst de klacht met de desbetreffende persoon.

 • Bij  blijvend verschil van mening bespreekt men de klacht met de schoolleiding

 • Komt men er niet uit dan kan de klacht voorgelegd worden aan de raad van bestuur en/of de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep 055-5994455 (Dhr. H. Riphagen)

 • Uiteindelijk kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs,  postbus 694, 2270 AR Voorburg (B. P.C. O.), tel. 070-3861697

  Email: info@klachtencommissie.org

              http://www.klachtencommissie.org/ 

Wat gebeurt er met uw klacht? 

De procedure van de klachtencommissie vindt u op  http://www.klachtencommissie.org/ Zie de link;  klachten en daaronder de procedure: 

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en door de directiesecretaresse van het Autisme Steunpunt De Zonnehoek en binnen 4 weken ontvangt u reactie.

Klachten worden binnen 14 dagen afgehandeld. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan moet de deelnemer hiervan binnen 14 dagen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht;  

Voor het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek is het advies bindend en wordt binnen 14 dagen afgehandeld. Uw klacht wordt daarna nog 5 jaar bewaard.

Heeft de klacht betrekking op vertrouwelijke aangelegenheden, zoals ongewenste seksuele intimidatie, dan kan men terecht bij de contactpersoon: d.wijnbergen@ggdgelre-ijssel.nl

Bij de inspectie werken  vertrouwensinspecteurs voor klachten en gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van: Seksuele intimidatie en misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op 0900-1113111.


                                   

     

 

 

Een consultatie kan bestaan uit:
* een telefonisch gesprek   

   over de hulpvraag
* het lezen van gegevens

   door de steunpuntfunc- 

   tionaris
* een observatie in de on-

   derwijssituatie
* verslaglegging van de con-

   sultatie
* een verwijzingsgesprek

* een bezoek aan de ortho-

   theek/ bibliotheek