Veelgestelde vragen

Regelmatig krijgt het Steunpunt vragen van ouders en onderwijsgevenden over speciaal onderwijs. Op deze pagina veelgestelde vragen. 

 
Wat is autisme?

        Autisme is een ernstige pervasieve ontwikkelingsstoornis, een handicap die niet

        direct zichtbaar is, maar duidelijk wordt in het gedrag en het functioneren van het

        kind. Door hun handicap ervaren zij de wereld om hen heen als onbegrijpelijk en

        chaotisch. Hoewel autisme voor komt bij alle niveaus van verstandelijk functioneren

        is een groot deel verstandelijk gehandicapt en aangewezen op een vorm van

        speciaal onderwijs.

Welke leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs?

         Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met een:
         -   visuele handicap (blind of slechtziend)
         -   communicatieve handicap (gehoor-, spraak- of taalproblemen)
         -   lichamelijke en/of verstandelijke handicap of een langdurige ziekte
         -   ernstige gedragsstoornis of een psychiatrisch probleem.

Waar kan ik informatie halen wanneer een kind vermoedelijk ASS heeft? 

        De medische diagnose begint bij uw huisarts. Wanneer het te maken heeft met    

        onderwijs kunt u terecht bij Mee of Jeugdzorg. 

Wat is een cluster zoals cluster 1,2 ?
        Cluster 1:     scholen voor visueel gehandicapte kinderen en visueel gehandicapte

                          kinderen met een meervoudige beperking.

        Cluster 2:     scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met

                          ernstige spraakmoeilijkheden,  mogelijkerwijs in combinatie met een     

                          andere handicap.

Wat is Z.M.L.K.?

        ZMLK staat voor zeer moeilijk lerende kinderen (IQ lager dan 60). Zeer moeilijk                   lerende kinderen gaan naar scholen voor speciaal onderwijs.

        Leerlingen met autisme kunnen eveneens zeer moeilijk lerend zijn.

Wat is Mytyl en Tytyl?

        De namen Mytyl en Tyltyl zijn overgenomen van een sprookje van Maurice    

        Maeterlinck en soortnamen geworden voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte             leerlingen. Leerlingen met deze handicaps gaan naar scholen voor speciaal onderwijs.
Wat is L.Z.K.?

        LZK staat voor landurig zieke kinderen. Deze kinderen naar het speciaal onderwijs.
Wat is Z.M.O.K.?

        ZMOK staat voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Deze kinderen gaan naar    

        scholen voor speciaal onderwijs. 

Wat is praktijkonderwijs en lwoo?

        De meeste leerlingen doorlopen zonder problemen het vmbo. Sommige kinderen                 hebben echter extra ondersteuning nodig om het vmbodiploma in de wacht te

        slepen. Deze leerlingen kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen.
        Voor sommige leerlingen zijn de leerwegen te hoog gegrepen. Ook met leerweg

        ondersteunend onderwijs slagen ze er niet in om het vmbodiploma te halen.   

        Deze groep leerlingen kan terecht in het praktijkonderwijs. Gehandicapte leerlingen

        behoren overigens niet tot deze doelgroep.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

        Leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de basisschool en een

        intensievere vorm van zorg nodig hebben, gaan naar een school voor speciaal

        basisonderwijs (sbo). Het zijn leerlingen die in het verleden werden opgevangen op

        lom-, mlk- en iobk-scholen. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen niet onder

        de Wet op de Expertise Centra, maar onder de Wet op het Primair Onderwijs.

Wat is een samenwerkingsverband?

         Een samenwerkingsverband bestaat uit een groot aantal basisscholen en een of

        meer scholen voor speciaal basisonderwijs.


Staat uw vraag hier niet bij? U kunt altijd gebruik maken van het vragenformulier.