Lezingen

 Communicatie met en instructie aan leerlingen met autisme’

 

Doel

Inzicht krijgen in de verschillende dimensies van communicatie en niveaus van betekenisverlening en zoeken naar aanpassingen voor de onderwijspraktijk.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Inhoud

Communicatie is een zeer complex en dynamisch proces waarbij veel factoren van invloed zijn, zoals de zintuiglijke waarneming, de betekenisverlening, de uitdrukkingsvaardigheid, het snappen van de bedoeling, het begrijpen en gebruiken van non-verbale communicatie enz. Voor leerlingen met autisme is communiceren per definitie lastig. Daar zullen we in de onderwijspraktijk rekening mee moeten houden. Mogelijke aanpassingen worden besproken, maar het begint met het begrijpen van de verschillende aspecten van communiceren en wat er anders kan gaan bij leerlingen met autisme. Aandachtspunten voor het instructie geven aan leerlingen met autisme worden specifiek besproken.

 

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Kosten €350,-  per dagdeel.

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde .

 

‘Klassenvoorlichting Autisme’

 

Doel

Inzicht krijgen in de inhoud, voorwaarden en voorbeelden van klassenvoorlichting voor leerlingen met autisme.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Inhoud

Klassenvoorlichting heeft als doel de klasgenoten van een leerling met een ASS uitleg te geven over autisme. We gaan uit van de sterke kanten en de leerpunten van de leerling. Een klassenvoorlichting kan leiden tot meer begrip en acceptatie van de leerling met een ASS. Omdat met een klassenvoorlichting de sterke en lastige kanten van een leerling met een ASS bespreekbaar zijn gemaakt, ontstaat er meer begrip en vloeien er ook mogelijkheden uit voort voor ondersteuning vanuit de groep.

Een klassenvoorlichting wordt ‘op maat’ samen voorbereid en er wordt uitgegaan van de wensen en behoeften van de leerling, school en betreffende ouders. Tijdens deze studiemiddag worden de voorwaarden van klassenvoorlichting toegelicht en er worden voorbeelden getoond.

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Kosten €350,-  per dagdeel.

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde . 

 

‘Gesprekken met ouders van leerlingen met autisme’

 

Doel

Met begrip en vertrouwen kunnen samenwerken en communiceren met ouders van een leerling met autisme.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

 

Inhoud

Medewerkers die op school een leerling met autisme in de klas hebben of begeleiden, hebben automatisch ook met de ouders te maken. Een goede communicatie en samenwerking is van groot belang om het onderwijs en de begeleiding goed te laten verlopen. Bovendien kunnen we gebruik maken van

de informatie van ouders, zij zijn immers ervaringsdeskundigen.

Maar soms is er ook verschil van mening en inzicht. Dit kan mede worden veroorzaakt doordat er bij ouders sprake is van autisme. Hoe ga je daar mee om?

Hoe voer je een slechtnieuws gesprek?

Tijdens deze studiemiddag wordt informatie aangereikt en geoefend. 

 

Kosten €350,-  per dagdeel. 

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde .  

 

  

‘Stage en arbeidsbegeleiding van mensen met autisme’

 

Doel

Inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van jongeren en jongvolwassenen met autisme en de gevolgen hiervan in de werksituatie. Het verkrijgen van praktische handreikingen op dit gebied.

 

Voor

Docenten en begeleiders in het MBO en HBO?

 

Inhoud

Bij de begeleiding van mensen met autisme op een stage- of werkplek zijn er verschillende aspecten die vaak aandacht vragen, zoals de juiste keuze maken, zelfstandig kunnen werken, initiatieven nemen, sociale omgangsvormen, problemen oplossen en communicatie. Mensen met autisme beschikken niet altijd over deze vaardigheden. Daarom is het nodig om bij de begeleiding hier rekening mee te houden. Het is vooral belangrijk om na te gaan wat de werknemer goed kan en welke aanpak goed werkt. In deze studiemiddag staan we daar bij stil en is er gelegenheid om praktische materialen in te zien.

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Kosten €350,-  per dagdeel.

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde .

  

 

 ‘Humor en/in de begeleiding van leerlingen met autisme’

 

Doel

Inzicht krijgen in de wijze waarop humor op verschillende leeftijden doorgaans begrepen wordt en de mogelijke invloed van het autisme op de humorontwikkeling.  Het verkrijgen van tips voor het inzetten van humor in de begeleiding.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Inhoud

Humor en autisme, valt er eigenlijk wel iets lachen? Hebben mensen met autisme wel humor, kunnen ze eigenlijk wel om of met anderen lachen of blijven ze hangen

in hun eigen grapjes, preoccupaties en specifieke kijk op de wereld? Hoe ontwikkelt zich die humor bij hen dan?

Hoe ontwikkelen wij onze humor, wat is humor eigenlijk en wat voor functie kan het hebben?

In deze studiemiddag zullen we antwoorden geven op deze vragen en stilstaan bij het belang van humor in de begeleiding van leerlingen met autisme.

 

Bij deze scholing wordt een reader uitgereikt. (copyright autisme steunpunt de zonnehoek)

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Kosten €350,-  per dagdeel.

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde .

  

 

10 ‘Mindmapping: Wat is het en wat kun je er mee?’

 

Doel

Inzicht krijgen in wat Mindmapping is, zelf ervaren hoe het toegepast kan worden en ontdekken hoe deze techniek kan worden ingezet in de onderwijssituatie.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Inhoud

Mindmapping is het maken van een Mindmap. Dit is een visualisatie/een tekening van een begrip of opdracht, die centraal op een papier wordt geschreven.

De Mindmap wordt opgebouwd uit allerlei samenhangende begrippen (takken) en

de onderlinge relaties, aangevuld met plaatjes en tekeningen.

Een Mindmap helpt bij het structureren, onthouden en overzien van informatie.

Mindmapping wordt vaak toegepast bij leren, brainstormen, samenvatten, een presentatie houden en organiseren. In deze scholing wordt uitgelegd waarom Mindmapping een goede leerstrategie kan zijn en aansluit bij de manier waarop onze hersenen werken.

Er wordt zowel met een papieren versie als met een computerprogramma gewerkt.

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Kosten €350,-  per dagdeel.

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde .  

 

  ‘Autisme en geloof’

 

Doel

Inzicht krijgen in de wijze waarop geloofsbeleving bij kinderen en jongeren met autisme kan verlopen en het verkrijgen van praktische handelingsadviezen op dit gebied.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Inhoud

De centrale vraag in deze scholing is: Hoe zit ’t met het Godsbeeld bij kinderen en jongeren met autisme? Maar we staan ook stil bij: Hoe zit ‘t met de gevoelens van personen met autisme in relatie tot God?

Deze scholing is gebaseerd op het boek: Veilig bij God  Over autisme, geloof en kerk, van H. Schaap - Jonker en J. v. Schothorst - v. Roekel en hun recent onderzoek naar Autisme, Godsbeeld en Geloofsbeleving. Voortbouwend op de onderzoeksresultaten komen we tot aanbevelingen van de onderzoekers en handelingsadviezen voor de omgang van personen met autisme op school (tijdens het bidden en Bijbelverhalen) en in de kerk (tijdens de dienst en catechese). Aansluitend gaan we aan de slag met het formuleren van praktische adviezen in de klas en in de kerk.

Tijdens de scholing is er gelegenheid voor inzage in praktische materialen.

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf het boek Veilig bij God  Over autisme, geloof en kerk, van H. Schaap - Jonker en J. v. Schothorst - v. Roekel aanschaffen. ( 12,50 euro) 

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

Kosten €350,-  per dagdeel.

 

Deze scholing kan op verzoek op locatie worden verzorgd. 

 

Voor meer info over deze cursus, zie de informatie aan de linkerzijde .

  

 

 ‘Autisme en informatieverwerking’

 

Doel

Inzicht krijgen in de wijze waarop de informatieverwerking en prikkelverwerking bij leerlingen met autisme kan verlopen en de invloed hiervan op het begrijpen en verwerken van informatie in de onderwijssituatie.

 

Voor

Leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Inhoud

De kern van de problematiek van autisme zit in het anders verwerken van informatie. Zintuiglijke informatie moet op de juiste manier worden opgemerkt, geselecteerd, verdragen, genegeerd en geïntegreerd. Het complexe proces van informatieverwerking houdt verder in dat informatie/prikkels gekoppeld worden aan herinneringen, dat informatie herkend wordt en de ‘juiste’ betekenisverlening wordt waargenomen en begrepen. In al die stappen en onderdelen kunnen we bijzonderheden bij leerlingen met autisme tegenkomen. Deze hebben grote gevolgen voor het kunnen leren en voor hoe de omgeving zou kunnen worden aangepast.

In deze studiemiddag worden deze besproken en worden handelingsgerichte adviezen gegeven.

 

Studiebelasting

Het betreft 1 dagdeel (2 ½ uur).

 

 

Het Autisme Steunpunt Stedendriehoek verzorgt cursussen voor PO, VO en MBO. Naast de cursussen die hier beschreven staan, behoort een cursus op maat tot de mogelijkheden.

 


Scholingen 

 

01. ‘Peuters en kleuters met een autisme spectrum stoornis (ASS)’

Doel: het gedrag, denken en voelen van peuters en kleuters met autisme beter begrijpen en van daaruit leren omgaan met de beperkingen en mogelijkheden.

 

02 ‘Autisme in de klas’ P.O.

Een vernieuwde basisscholing autisme  

Doel: het gedrag, denken en voelen van leerlingen met autisme beter begrijpen en van daaruit leren omgaan met de beperkingen en mogelijkheden. 

 

03 'Autisme in het primair onderwijs (digitaal) P.O. en V.O.'

Doel: door een blended training waarin handboek, de online training en de bijeenkomsten de gehele training vormen, zult u beter in staat zijn het autisme te begrijpen en te herkennen.

  

04 ‘Leerlingen met Autisme in het voortgezet onderwijs'

Doel: het gedrag, denken en voelen van leerlingen met autisme beter begrijpen en van daaruit leren omgaan met de beperkingen en mogelijkheden. 

 

05 ‘Leren en werken met Autisme in het MBO’

Doel:inzicht krijgen in wat autisme is en wat dat kan betekenen voor leren en werken in het MBO.

 

06 'Oudercursus' 

Doel: Begrip vinden bij elkaar en leren van elkaar. De leidraad van de cursus is een begeleidingsprogramma van geschreven door Christel Cloetens, uitg. Lannoo Campus 2006. 

 

Work shop

 

 

07 ‘Het Autisme Belevings Circuit’

Doel: het begrip van autisme vergroten door zelf allerlei ervaringen op te doen.

 

Lezingen 

 

08 'Autisme en dwang'

Lezing wordt verzorgd door Gerda Bastiaan (Autisme specialist)

 

09 'Executieve functies in het onderwijs'

De executieve functies zorgen voor sturing, controle van cognitieve processen, gedrag en emotie.

 

10 'Ervaringsverhaal'

Deborah van Arragon vertelt uit eigen ervaring wat het autisme voor haar betekent in het dagelijks leven. Zij is studente op de Kunstacademie in Groningen.

 

Coaching 

 

11 'Leerlingen coachen m.b.t. werkhouding, huiswerk e.d.'

Deze coaching kan individueel als klassikaal worden aangeboden. 

 

12 'Psycho educatie voor individuele leerlingen'

 Leerlingen krijgen inzicht in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

 

13 'Cogmed training of Jungle training'

Het werkgeheugen optimaliseren. 

 

14 'Collegiale consultatie'

Het consulteren van elkaar voor het vinden van oplossingen voor specifieke problemen.